TYAB Tüzüğü

TYAB Tüzüğü

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,  Faaliyet Merkezi, Alt Birliğin Görevleri ve
Defterleri

Amaç

MADDE 1- Tohum ve patates tohumluğu yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek
veya tüzel kişilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri
kolaylaştırmak, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak, alt birliğin
çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Tüzük, Tohum ve patates tohumluğu yetiştiricisi gerçek veya tüzel kişilerin
üyesi oldukları Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği organlarının görev, yetki, çalışma, seçme-
seçilme usul ve esasları ile genel sekreter, personel, gelir ve giderlerine ilişkin düzenlemeleri
kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - Bu Tüzük; 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
5553 sayılı Tohumculuk Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tüzükte geçen;
a) Alt Birlik: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğini (TYAB),
b) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini (TÜRKTOB),
ç) Denetim Kurulu: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Denetim Kurulunu,
d) Disiplin Kurulu: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Disiplin Kurulunu,
e) Genel Kurul: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Genel Kurulunu,
f) Kanun: 31/10/2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununu,
g) Komisyon: Üyelerin Alt Birlik faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün mal ve
hizmet satışlarından binde bir oranında alınacak bedeli,
ğ) Tohum üreticisi: Tarla bitkileri ve sebze tohumunu bizzat üreten/işleyen (veya kendi adına
yetiştirten veya işlettiren) ve bunları yurt içinde satışa sunan veya ihraç eden gerçek veya
tüzel kişileri
h) Tüzük: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Tüzüğünü,
ı) Yönetim Kurulu: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulunu,
i) Yetiştirici: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına ve hesabına tohum yetiştiriciliği yapan
gerçek veya tüzel kişileri,
j) Faaliyet alanı: Tohum Üreticileri ile yaptığı çoğaltım sözleşmesi çerçevesinde tohum ve
patates tohumluğu yetiştiriciliğini,
İfade eder.

Faaliyet merkezi

MADDE 5- (1) Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşudur.
(2) Alt Birliğin faaliyetinin yürütüleceği merkez Ankara'dır. Faaliyet alanı ülke genelidir.
Ankara il sınırları içerisinde kalmak üzere adres değişikliği yapma yetkisi Yönetim kuruluna
aittir. Adres değişikliği Bakanlığa bildirilir.

Alt Birliğin görevleri

MADDE 6- (1) Alt Birliğin görevleri şunlardır.
a) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,

b) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, mesleki bilgi ve
görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde
bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Faaliyet gösterdikleri tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için konuları ile ilgili
yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek,
ç) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve raporlar
hazırlamak ve bunları Birliğe sunmak,
d) Birliğe üye olarak ülke tohumculuğunun gelişmesine katkı sağlamak,
e) Üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak,
f) Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, teknik uzman yetiştirilmesi ile alt birlik
faaliyet alanı kapsamında yapılacak çalışmalar için burs ve destek vermek.
g) Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile
faaliyet konuları kapsamında teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye
olmak
h) Mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek,

Alt Birliğin defterleri

MADDE 7- (1) Alt Birlik aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadır;
a) Karar defteri,
b) Üye kayıt defteri,
c) Gelen ve giden evrak defteri,
ç) Demirbaş kayıt defteri,
d) Yevmiye defteri,
e) Envanter defteridir.
f) Kebir defteri
g) Ambar Defteri
h) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ambar Defteri
(2) Bu defterler ilgili mevzuatlar kapsamında onaya tabiidir. Defterler, bilgisayar ortamında
da tutulabilir. Bu takdirde defterler, sürekli form veya dosya kâğıdı şeklinde müteselsil
numaralı olarak notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin ve belgelerin on yıl süreyle saklanması
zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Üyelik

Teşkilat
MADDE 8- Kanunun 16'ıncı maddesi gereğince kuruluşunu tamamlayan TYAB, teşkilat
olarak; tohum ve patates tohumluğu yetiştiricisi üyelerden, Kanunun öngördüğü organlardan,
genel sekreter ve idarî personelden oluşur.

Üyelik

MADDE 9- (1) Tohumluk ve patates tohumluğu yetiştiren gerçek veya tüzel kişiler, alt
birliğe üye olmak zorundadır.
(2) Alt Birliğe üye olabilmek için sunulacak belgeler;
a) Alt Birliğin faaliyet konularıyla iştigal ettiklerini belirten tohum yetiştirici belgesi,
b) Alt Birlik giriş aidatı ödendi belgesi,
c) Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış, alt birlik nezdinde temsil etme ve
Tohumculuk Kanunu ile ilgili konularda tüzel kişiliği bağlayıcı işlem yapma (ahzu-kabz,ilzam) yetkisi verilen kişiye ilişkin kararı veya bu karara dayanarak alınan imza sirkülerini ve başvuru dilekçesi/formu,
ç) Gerçek kişilerin ise başvuru formu/dilekçesi,
d) İkametgâh ilmühaberi veya yılı Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi.
(3) Alt Birlikçe üretim faaliyetine dayalı olarak, o yılsonuna kadar geçerli üyelik belgesi düzenlenir. Yetiştiriciliği devam eden üyeler yeniden yıllık aidatını yatırmaları halinde aidat
dekontu dışında başka bir evrak istemeden üyelik belgesi düzenlenir.

Üyelikten çıkarılma ve çıkma

MADDE 10- (1) Alt Birlik üyeleri aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel
Kurulun kararıyla üyelikten çıkarılır:
a )Üyelik koşullarında belirtilen konularla iştigal etmemesi,
b) Çıkma isteğinin beyanı,
c) Üyenin ölümü veya infisahı,
ç) Alt birlik faaliyet ve amaçlarına zarar verici davranışlarda bulunması,
d) Üye olma şartlarının kaybedilmesi,
(2)Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.
Üyelikten çıkarılma, Alt Birlik yönetim kurulu teklifi ile ilk genel kurulda görüşülerek karara
bağlanır. Üyelikten çıkarılan gerçek ve tüzel kişiler almış oldukları belgelerin iptali için
Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilir.
(3) Faaliyetini sonlandırdığı için üyelikten çıkma başvurusu, dilekçe ile Yönetim Kuruluna
yapılır. Üyelikten çıkma konusunda Genel Kurulca verilen kararda; çıkmanın hüküm ve
sonuçlarının çıkma dilekçesinin verildiği tarih itibariyle geçerli olduğu belirtilir.
(4) Ölüm halinde, gerçek kişi üyelerin üyeliği sona erer. Tüzel kişi üyelerin ise, Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde infisah hallerinde üyelikleri sona erer.

Üyelik aidatı ve komisyon

MADDE 11- (1) Alt Birliğin üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık
aidatını ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için
uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz.
Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği
üyelik Belgesinin süresi dolduktan sonra yıllık aidatını yatırmayan üyenin üyeliği dondurulur
ve kendisine borç tahakkuk ettirilmez. Üyeler, üyeliğin dondurulduğu yıl veya yıllarda
üyelikle ilgili haklarını kullanamaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar Alt Birlikçe kanuni faizi
ile tahsil edilir. Aidatların ödenme şekli ve zamanı Mali İşler Yönetmeliğinde düzenlenir.
(2) Üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet
satışlarından binde bir oranında kesilecek komisyon bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap
edilerek, beyan yılı içinde alt birliğe bildirilir. Bildirimler, alt birlikçe hazırlanan matbu
formlar ile yapılır. Komisyon, beyan yılı içerisinde ödenir.
Tüzel Kişilerin bu formlarını; ilgili mükellefle tam tasdik sözleşme yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu veya muhasebe birimi yetkilisince
onaylanması şarttır. Bu hususa uymayan beyannameler kabul edilmeyerek ilgili mevzuat
uyarınca yetkili mercilere bildirilir.
(3) Gerçek kişi üyenin, ölümü halinde üyelikten doğan her türlü borçları silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliğin Organları ve Çalışma Esasları, Organlara Seçilme ve Seçme Nitelikleri

MADDE 12- (1) Alt Birliğin organları;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu ve
ç) Disiplin kurulundan oluşur.
(2) Alt Birlik organlarının sekretarya işleri, Alt Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği
personel tarafından yürütülür.
(3)  Alt Birlik organları üyelerine verilecek oturum ücretinde üst sınır, on altı yaşından
büyükler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin iki katından fazla olamaz.  Bu sınır
içerisindeki miktara yönetim kurulu her yıl ocak ayındaki toplantısında karar verir. Ücret
ödenecek oturum sayısı her ay için en fazla bir oturumdur.

Genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13- (1) Genel Kurul, Alt Birlik üyelerinden oluşur. Genel Kurulun görev ve
yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) Üyeleri arasından, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
b) Üyelik şartları, üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunda karar vermek.
c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek,
ç) Tohum yetiştiriciliği sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek,
d) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu raporlarını, bilanço, gelir gider tablolarını görüşmek ve
ibra edilip edilmemesine karar vermek.
e) Üyeleri arasından, Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna temsilci seçmek,
f) Alt Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek,
g) Alt Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her
türlü ayni hak tesis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) Bütçeyi görüşmek ve onaylamak. Yönetim kurulunca hazırlanan iş programı ve yıllık bütçe
ile gündeme alınan diğer konulardaki teklifleri inceleyip karara bağlamak ve tatbiki
hususunda yönetim kuruluna yetki vermek., Ayrıca yönetim kuruluna yıllık bütçe döneminin
sonundan Genel Kurul tarihine kadar olan dönemi kapsayacak harcamalar için yetki vermek,
h) Tohum yetiştiriciliği sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, sektörle
ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.
ı) Tohum yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili etiket basılması, tesis, laboratuvar, işletme, eğitim
merkezi kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda
yönetim kuruluna yetki vermek,
i) Tohum yetiştiriciliği sektörünün güncel konularını görüşmek,
j) Genel kurul toplantı kararlarının birer suretini Birliğe ve Bakanlığa göndermek,
Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı

MADDE 14- (1) Genel Kurul, çoğunluk sağlanamadığı hallerde yapılacak ikinci toplantı da
dahil, her yılın ilk altı ayında gerçekleştirilir.
(2) Genel kurul yılda bir defadan az olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Bakanlıktan genel kurul için temsilci talep edilir,
ücreti ödenir.
(3) Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on beş gün önce gündemi, toplantı tarihi,
yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile veya yazılı ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle duyurulur.
(4) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının
hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da bu duyuruda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı
arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.   İlk toplantıda yeterli çoğunluk

sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı;
yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.
(5) Genel kurul, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun kararı veya genel kurul
üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Genel kurulun
olağanüstü toplantıya çağrılması, belirlenmiş olan ve toplantı duyurusu ile ilan edilen gündem
üzerinden yapılır. Toplantı sürecinde toplantı gündeminde herhangi bir değişiklik yapılmaz,
değişiklik önerileri işleme konulmaz.
(6) Alt Birlik, iki yıllık bir dönem için Birlik genel kurul toplantılarına katılmak üzere üyeleri
arasından on asil ve on yedek temsilci seçer. Temsilcilerin Birlik Genel Kuruluna katılma
masrafları Alt Birlik tarafından karşılanır. Ayrıca Birlik Hakem Kurulunda görev yapmak
üzere üyeleri arasından, konu uzmanı iki asıl, iki yedek üye seçilir. Hakem kurulu asil
üyeliğine seçilen temsilciler Birlik ve Alt Birlik organlarında görev alamazlar. Alt Birliğe üye
olarak kabul edilen bütün üyeler Genel Kurula katılma hakkına sahiptirler.

Yönetim kurulu;

MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için genel kurul üyeleri arasından
seçilen yedi asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, ilk
toplantılarında yönetim kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi
aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçerler.
(2)Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kuruluna başkanlık ve Alt Birliği temsil eder.
(3) Yönetim Kurulu Başkanı Alt Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve
kayıtların tutulmasından sayman üye ile birlikte, diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak ta
genel sekreterle birlikte sorumludur.
(4) Başkanın yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekâlet eder. Üst üste iki dönem başkanlık
yapanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Yönetim
Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere başkanın çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır.
Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik halinde, kararı başkanın oyu belirler.
(5) Yönetim Kurulu kararları, sayfaları noterce tasdik edilmiş karar defterine sıra numarası ve
tarihi ile yazılır veya yazılı metin şeklinde yapıştırılır. Yapıştırılan karar yazısı ile defterin
kenarı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyeler
tarafından toplantı yeri terk edilmeden imzalanır. Yönetim Kurulu üyeleri kararları
imzalamaktan imtina edemezler. Ancak verilen karara, karşı görüşü olanlar veya çekimser
kalanlar kararı imzalamak suretiyle karşı oy veya çekinme sebeplerini, kararın altına veya ek
olarak yazılı bildirir.
(6) Ölüm, doğum,  hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb mazeretleri olmadan
üst üste üç (3) kez, yıl içerisinde beş (5) kez toplantıya katılmayan veya katılmayacağını
bildiren Yönetim Kurulu üyesi, kendiliğinden çekilmiş sayılır. Bu üyenin yerine sıradaki
yedek üye,  Yönetim Kurulunca davet edilir.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 16- (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
b) Alt Birliğin dönem bilançosunu, gelir gider tablosunu, faaliyet raporunu ve tahmini
bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak,
c) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

ç) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,
d) Üyelerin tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerinin
arttırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri eğitim
işlerini düzenlemek,
e) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili
inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak,
f) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı halinde
disiplin kurulunu göreve çağırmak,
g) Genel kurulca verilen yetkiye istinaden Alt Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak ve
satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek,
ğ) Alt Birlik personelinin işe alınmaları ve görevlerine son verme konusunda alt birlik
personel yönetmeliği kapsamında karar vermek,
h) Tarım sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ı) Tüzüğün altıncı maddesinin (f) ve (g) bendinde verilen yetki çerçevesinde işlemleri
yürütmek,
i) Genel Kurulca ve bu Tüzükte verilen diğer görevleri yapmaktır.

Denetim kurulunun toplanma usul ve esasları ile görev ve yetkileri

MADDE 17 - (1) Denetim Kurulunun toplanma usul ve esasları
a) Denetim Kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık bir dönem için Alt Birlik üyeleri
arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri ilk
toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler.
b) Denetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını üye sayısının salt
çoğunluğuyla alır. Yapılan işleri denetlemek üzere, işlerin yoğunluğu da dikkate alınarak
yılda iki defadan az olmamak üzere denetim yapar.
c) Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb mazeretleri olmadan üst
üste üç (3) toplantıya ve/veya denetime katılmayan veya katılmayacağını bildiren Kurul üyesi
kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.
ç) Denetim plan ya da programı, Denetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır ve üyelere
toplantıdan en geç bir hafta önce bildirilir.
d) Denetimi yapılacak konular, Genel Sekretere bildirilir ve hazırlık yapması istenir. Denetim
ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Sekreter tarafından denetim süresince Denetim kuruluna
verilir.
(2) Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;
a) Birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek,
b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on beş gün içinde yönetim kuruluna
sunmak,
c) Denetim yılı sonuçlarını bir rapor hâlinde genel kurula sunmak,
ç) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.
d) Denetimlerde yasalarda öngörülen ve tüzükte belirtilen defterlerin tümü, mevzuata
uygunluğu açısından denetlenir. Defterlerin bütçe fasıllarına ve muhasebe usullerine
uygunluğu, personel çalışma esasları incelenir.
e) Yönetim Kurulunca alınan kararların ve bu kararlara ilişkin uygulamaların Kanun, Tüzük
ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.

Disiplin kurulu

MADDE 18- (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca iki yıllık bir dönem için alt Birlik üyeleri
arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun
çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında gizli oyla kendi aralarında bir

başkan ve bir de raportör seçerler. Disiplin Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve
kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ölüm, doğum,  hastalık raporu, hastaya doktor
raporu ile refakat vb mazeretleri olmadan üst üste üç (3) disiplin kurulu toplantısına
katılmayan veya katılmayacağını bildiren Kurul üyesi kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine
sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.
(2) Disiplin Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir;
a) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak
disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek,
b) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmaktır.
Disiplin Kurulu toplantıları ve disiplinle ilgili usul ve esaslar
(3) Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a) Disiplin Kurulu, Alt Birlik üyeleri, Alt birlik organları üyeleri ile ilgili olarak gereğinde
inceleme yapar.
b) Disiplin Kurulunca incelenecek konular, Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak genel
sekretere bildirilir, inceleme ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Sekreter tarafından hazırlanır.
c) Yaptıkları incelemeler sonucunda düzenleyeceği raporu 15 gün içerisinde Yönetim
Kuruluna verir.
ç) Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse raporu düzenleyen üyeyi veya başka
üyeleri eksikliği tamamlattırmak üzere görevlendirebilir.
d) Yönetim Kurulu tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilen ve ceza tayini istemiyle
Disiplin Kuruluna gönderilen kovuşturma konusu eylemlerin aynı zamanda Türk Ceza
Kanunu ve/veya diğer özel kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirir eylemlerden olması
halinde; Yönetim Kurulu, konusuna göre ilgili merciler nezdinde suç duyurusunda bulunur.
e) Yönetim Kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, şikâyet veya istem konusunun
bildirilmesinden sonra gelen ilk toplantısında ihbar, şikâyet veya istem konusunu incelemek
zorundadır.

Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar
(4) Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar aşağıdaki şekildedir.
a) Uyarma: Tohumculukla ilgili faaliyetlerin veya görevi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile
ilgili olarak kanun, tüzük, genel kurul kararları, Alt Birlik tarafından belirlenen meslek ahlak
kurallarına uyması gerektiği halde ihmalen uymamış olanlara söz konusu yükümlülüğünün
hatırlatılmasıdır.
b) Kınama: Daha önce Disiplin Kurulunca "uyarı" cezası ile cezalandırıldığı halde ihlal teşkil
eden tutumunda ısrar edenlere verilen cezadır.
c) Kınama ve İlan Etme: Alt Birlik Disiplin Kurulunca daha önce "kınama" cezası ile
cezalandırıldığı halde ihlal teşkil eden önceki tutumunda ısrar edenlere verilen cezadır.
Verilen ceza Alt Birlik üyelerine ve umuma ilan edilir.
ç)  Disiplin Kurulu yukarıdaki cezalar dışında, tespit edilen olayın Türk Ceza Kanunu ve/veya
diğer kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirdiğini düşünmesi halinde bunu Yönetim
Kuruluna vereceği raporunda yazar.

Alt Birlik organları Seçimlerine katılma ve Seçilebilme nitelikleri

MADDE 19-  (1) Alt Birlik organları seçimlerine katılabilmek için;
Alt Birliğe kayıtlı, on sekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana
sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri,
aşağıdaki şartları taşımaları halinde Alt Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.

a) Kesintisiz olarak en az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak,
b) Genel Kurulun ait olduğu yıl ve bir önceki üyeliği dondurulmuş olmamak,
c) Son iki yıl kesintisiz olarak üyeliği devam ediyor olmak,
(2) Alt Birlik organlarına seçilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) En az son iki yıl Alt Birliğe kayıtlı olmak.
c) Seçim tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş olmak,
ç)  Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla
cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi
kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,
d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
e) Okur, yazar olmak, şartları aranır.
f) Vergi Muafiyeti olanlar hariç Ticarî, ziraî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar
vergisi mükellefi olmak,
g) Son iki yıl kesintisiz olarak üyeliği devam ediyor olmak,
(3) Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler
yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, Alt Birlik
organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin Birlik ve Alt Birlikteki görevleri
sona erer.
(4) Alt Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim
kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi veya Yönetim
Kurulunca görevlendirilen temsile yetkili kişi olması ve bu kişilerin, tüzel kişiliği temsile,
ahzu-kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.
(5) Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde, üyeliği ile Alt Birlikte seçilmiş olduğu Alt
Birlik organlarındaki görevi sona erer.

Alt Birlik organlarının seçim esasları:

MADDE 20- (1) Alt Birlik organlarının seçimleri, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık
tasnif esasına göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir.
(2) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce seçime katılacak üye
veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan
hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin,
gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü
akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz-on yedi saatleri arasında
seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla ilçe seçim
kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim il seçim kurulunca belirlenir.
(3) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa
noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen liste ile
yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar
görevli ilçe seçim kurulu binası ile ilgili Alt Birliğin ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre
ile ilân edilir. İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç

iki gün içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer
hususlar ilgili Alt Birliğe gönderilir.
(4) Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden
oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim
sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık
kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi
ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
(5) Dört yüz kişiden fazla üyesi bulunması halinde Alt Birlikte her dört yüz kişi için bir oy
sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye
fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim
kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
(6) Genel kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile
aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı
olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ için ayrı listeler hâlinde genel kurul başkanlık
divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde
görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan
veya işaret konulmaz. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı
bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Alt Birlik veya resmî
kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki
yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında sandık seçim kurulu başkanı tarafından
verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isimlerin karşısına
seçilecek organın asıl üyeleri kadarı işaretlenip ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara
konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye
sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan pusulalar
geçersiz sayılır.
(7) Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere diğerleri de aldıkları oy
sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik hâlinde kura çekilir. Seçim süresinin
sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim
sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay
süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
(8) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki
gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin
olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen
sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve Alt birliğe bildirir.
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama
nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre
içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek alt birliğe bildirir.
Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü
diğer hükümlere göre yürütülür.
(9) Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre
ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri Alt Birlik bütçesinden karşılanır. Seçimler sırasında
seçim sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı
işlenmiş gibi cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliğin Gelir ve Giderleri, Harcama ve Ödeme Usul ve Esasları
Alt Birliğin gelirleri

MADDE 21-  (1) Alt Birliğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.
a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,
b) Üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet
satışlarından binde bir oranında kesilecek Komisyon, bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap
edilerek, Alt birliğe izleyen yıl ödenir.
c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri,
ç) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
d) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk,
danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri,
e) Alt Birlik yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri,
f) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayıncılık gelirleri
g) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirlerdir.
2) Genel kurulun belirlediği süreler içinde ödenmeyen aidatlar katılım payları ve diğer gelirler
Alt birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir. Aidat ve diğer ödemeler ile ilgili icra takibi yapılması
halinde, alacağın 5 (beş) yıl içinde tahsil edilememesi, tahsil edilemeyeceğinin icra
müdürlüğünden alınacak aciz vesikası veya yasa gereği geçici aciz vesikası hükmünde
bulunan haczi kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı düzenlenmesi durumunda,
tahsili mümkün olmayan alacak için alt birlik bütçesinden daha fazla harcama yapılmamasını
teminen, dosyanın takipten kaldırılması veya alacağın silinmesine Genel kurul karar verir.

Alt Birliğin giderleri
MADDE 22- (1) Alt Birliğin giderleri, Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş
amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderlerdir.

Gelir ve giderlerle ilgili usul

MADDE 23- (1) Alt Birliğin gelirleri alındı makbuzu veya banka yoluyla ile toplanır. Alındı
makbuzu, tahsilat ile görevlendirilmiş personel tarafından yapılan tahsilatlar için kullanılır.
Bankadaki hesaplara yatırılan paralar karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar
alındı makbuzu hükmündedir.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı;  Alt Birlik malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve
kayıtların tutulmasından yönetim kurulu başkanı sayman üye ile birlikte sorumlu olup,
gerektiğinde başkan, başkan yardımcısı ve sayman üyenin herhangi ikisinin imzasıyla birlikte
harcama yapılabilir.
Alt Birlik varlıklarının değerlendirilmesi ve giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar
bir mali işler Yönetmeliği ile belirlenir.
(3) Alt Birliğin bankalardaki hesabından para çekmek için yönetim kurulu başkanı, BaşkanYardımcısı ve Sayman üyeden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

MADDE 24- Alt Birlik Gelirlerinin harcanmasına ilişkin usul ve esaslar, Görevlendirme usul
ve esasları, Görevlendirmelerde organ üyeleri ve personele yapılacak ödemeler, Alt Birlik
Kadroları-Genel Sekreteri-Personeli ile göreve alınma ve görevden çıkarılmaya ilişkin
hususlar çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 25- (1) Alt Birliğin Tohumculuk Kanunu ve bu Tüzükte belirtilen görevlerini
yerine getirebilmesi için gerekli örgüt yapısını ve personelini gösteren organizasyon şeması,
Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Alt Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe
girer.
(2) Bu Tüzükte yer almayan hususlar, Kanun ve Tüzük hükümlerine bağlı kalmak şartıyla,
yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan yönetmeliklere göre belirlenir.

Bilgi ve belge temini
MADDE 26-  (1) Tohumculuk Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında
yürütülecek faaliyetler için Birlik tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler alt birlikler, alt
birlikler tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler de Birlik tarafından sağlanır.

Cezai hükümler
MADDE 27- (1) Alt Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları
aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç
mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel
hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

Tüzük değişikliği
MADDE 28- (1) Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük
değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan delegelerin en az
onda birinin yazılı isteğinin gündeme alınması kararı sonucunda görüşülebilir. Tüzük
değişikliğine karar verebilmek için hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oyu
gerekir.
(2) Genel kurul kararı ile onaylanan tüzük değişiklikleri, Bakanlığın onayından sonra
yürürlüğe girer.

 Fesih
MADDE 29 - (1)Alt birlik genel kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip tüm üyelerin
üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlinde
ikinci toplantıda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye sayısının iki katından az olmamak
üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir.
(2)Fesih durumu halinde; tasfiye sürecinin tasfiye kurulu tarafından yürütüleceği ve bu süreç
sonunda kalan para, mal ve hakların Birliğe devredileceği belirtilerek, bu kararın bir sureti
Bakanlığa ve Birliğe gönderilir.
(3)Fesih işleminde Alt Birliğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden
oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Alt Birlik adında
"tasfiye halinde Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği" ibaresi kullanılır.
(4)Tasfiye Kurulu, önce Alt Birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Alt Birliğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
borçlu olduğu tespit edilen Alt Birlik alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya
çevrilerek alacaklılara ödenir. Alt Birliğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar
Birliğe devredilir.
(5)Tasfiye halindeki Alt Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde Bakanlığa ve
Birliğe bildirilmesi ve bu yazıya, tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(6)Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Bakanlıkça
haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır.
(7)Tasfiye halindeki Alt Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim
kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, Yönetim Kurulunun alacağı kararla bir
yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 30- (1) Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, 18.10.2010 tarih ve 5498
sayılı bakanlık onay yazısı ile yürürlüğe giren Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Tüzüğü ve
16.08.2009 tarihinde yapılan 2. Olağan genel kurulda kabul edilen Tohum Yetiştiricileri Alt
Birliği Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Tüzük, Alt Birlik Genel Kurulu kararı ve Bakanlığın 27/06/2016 tarih ve
13909 sayılı onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Tüzük hükümlerini Alt Birlik Yönetim Kurulu yürütür.