TYAB Tüzüğü

TYAB Tüzüğü

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Faaliyet Merkezi, Alt Birliğin Görevleri ve Defterleri

Amaç

MADDE 1– Tohum ve patates tohumluğu yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak, alt birliğin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– Bu Tüzük, Tohum ve patates tohumluğu yetiştiricisi gerçek veya tüzel kişilerin üyesi oldukları Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği organlarının görev, yetki, çalışma, seçme-seçilme usul ve esasları ile genel sekreter, personel, gelir ve giderlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – Bu Tüzük; 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tüzükte geçen;

a) Alt Birlik: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğini (TYAB),

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, (Bu bent: Bakanlığın 24.08.2023 tarih ve E.53231444-050.01.04-10965869 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir.)

c) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini (TÜRKTOB),

ç) Denetim Kurulu: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Denetim Kurulunu,

d) Disiplin Kurulu: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Disiplin Kurulunu,

e) Genel Kurul: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Genel Kurulunu,

f) Kanun: 31/10/2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununu,

g) Komisyon: Üyelerin Alt Birlik faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün mal ve hizmet satışlarından binde bir oranında alınacak bedeli,

ğ) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerdir, (Bu bent: Bakanlığın 24.08.2023 tarih ve E.53231444-050.01.04-10965869 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir.)

h) Tüzük: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Tüzüğünü,

ı) Yönetim Kurulu: Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulunu,

i) Tohum yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına tohum yetiştiriciliği yapan gerçek veya tüzel kişileri, (Bu bent: Bakanlığın 24.08.2023 tarih ve E.53231444-050.01.04-10965869 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir.)

j) Faaliyet alanı: Tohum Üreticileri ile yaptığı çoğaltım sözleşmesi çerçevesinde tohum ve patates tohumluğu yetiştiriciliğini,

İfade eder.

Faaliyet merkezi

MADDE 5- (1) Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

(2) Alt Birliğin faaliyetinin yürütüleceği merkez Ankara’dır. Faaliyet alanı ülke genelidir. Ankara il sınırları içerisinde kalmak üzere adres değişikliği yapma yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Adres değişikliği Bakanlığa bildirilir.

Alt Birliğin görevleri

MADDE 6– (1) Alt Birliğin görevleri şunlardır.

a) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,

b) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Faaliyet gösterdikleri tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için konuları ile ilgili yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek,

ç) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve raporlar hazırlamak ve bunları Birliğe sunmak,

d) Birliğe üye olarak ülke tohumculuğunun gelişmesine katkı sağlamak,

e) Üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, teknik uzman yetiştirilmesi ile alt birlik faaliyet alanı kapsamında yapılacak çalışmalar için burs ve destek vermek.

g) Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile faaliyet konuları kapsamında teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak

h) Mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek,

Alt Birliğin defterleri

MADDE 7(1) Alt Birlik aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadır;

a) Karar defteri,

b) Üye kayıt defteri,

c) Gelen ve giden evrak defteri,

ç) Demirbaş kayıt defteri,

d) Yevmiye defteri,

e) Envanter defteridir.

f) Kebir defteri

g) Ambar Defteri

h) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ambar Defteri

(2) Bu defterler ilgili mevzuatlar kapsamında onaya tabiidir. Defterler, bilgisayar ortamında da tutulabilir. Bu takdirde defterler, sürekli form veya dosya kâğıdı şeklinde müteselsil numaralı olarak notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin ve belgelerin on yıl süreyle saklanması zorunludur.

 İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Üyelik

Teşkilat

MADDE 8- Kanunun 16’ıncı maddesi gereğince kuruluşunu tamamlayan TYAB, teşkilat olarak; tohum ve patates tohumluğu yetiştiricisi üyelerden, Kanunun öngördüğü organlardan, genel sekreter ve idarî personelden oluşur.

Üyelik

 MADDE 9(1) Tohumluk ve patates tohumluğu yetiştiren gerçek veya tüzel kişiler, alt birliğe üye olmak zorundadır.

(2) Alt Birliğe üye olabilmek için sunulacak belgeler;

a) Alt Birliğin faaliyet konularıyla iştigal ettiklerini belirten tohum yetiştirici belgesi,

b) Alt Birlik giriş aidatı ödendi belgesi,

c) Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış, alt birlik nezdinde temsil etme ve Tohumculuk Kanunu ile ilgili konularda tüzel kişiliği bağlayıcı işlem yapma (ahzu-kabz, ilzam) yetkisi verilen kişiye ilişkin kararı veya bu karara dayanarak alınan imza sirkülerini ve başvuru dilekçesi/formu,

ç) Gerçek kişilerin ise başvuru formu/dilekçesi,

d) İkametgâh ilmühaberi veya yılı Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi.

(3) Alt Birlikçe üretim faaliyetine dayalı olarak, o yılsonuna kadar geçerli üyelik belgesi düzenlenir.  Yetiştiriciliği devam eden üyeler yeniden yıllık aidatını yatırmaları halinde aidat dekontu dışında başka bir evrak istemeden üyelik belgesi düzenlenir.

Üyelikten çıkarılma ve çıkma

MADDE 10-(1) Alt Birlik üyeleri aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla üyelikten çıkarılır:

a ) Üyelik koşullarında belirtilen konularla iştigal etmemesi,

b) Çıkma isteğinin beyanı,

c) Üyenin ölümü veya infisahı,

ç) Alt birlik faaliyet ve amaçlarına zarar verici davranışlarda bulunması,

d) Üye olma şartlarının kaybedilmesi,

(2) Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.

Üyelikten çıkarılma, Alt Birlik yönetim kurulu teklifi ile ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Üyelikten çıkarılan gerçek ve tüzel kişiler almış oldukları belgelerin iptali için Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Faaliyetini sonlandırdığı için üyelikten çıkma başvurusu, dilekçe ile Yönetim Kuruluna yapılır. Üyelikten çıkma konusunda Genel Kurulca verilen kararda; çıkmanın hüküm ve sonuçlarının çıkma dilekçesinin verildiği tarih itibariyle geçerli olduğu belirtilir.
(4) Ölüm halinde, gerçek kişi üyelerin üyeliği sona erer. Tüzel kişi üyelerin ise, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde infisah hallerinde üyelikleri sona erer.

Üyelik aidatı ve komisyon

MADDE 11(1) Alt Birliğin üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği üyelik Belgesinin süresi dolduktan sonra yıllık aidatını yatırmayan üyenin üyeliği dondurulur ve kendisine borç tahakkuk ettirilmez. Üyeler, üyeliğin dondurulduğu yıl veya yıllarda üyelikle ilgili haklarını kullanamaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar Alt Birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir. Aidatların ödenme şekli ve zamanı Mali İşler Yönetmeliğinde düzenlenir.

(2) Üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde bir oranında kesilecek komisyon bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilerek, beyan yılı içinde alt birliğe bildirilir. Bildirimler, alt birlikçe hazırlanan matbu formlar ile yapılır. Komisyon, beyan yılı içerisinde ödenir.

Tüzel Kişilerin bu formlarını; ilgili mükellefle tam tasdik sözleşme yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu veya muhasebe birimi yetkilisince onaylanması şarttır. Bu hususa uymayan beyannameler kabul edilmeyerek ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilere bildirilir.

(3) Gerçek kişi üyenin, ölümü halinde üyelikten doğan her türlü borçları silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliğin Organları ve Çalışma Esasları, Organlara Seçilme ve Seçme Nitelikleri

MADDE 12- (1) Alt Birliğin organları;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu ve

ç) Disiplin kurulundan oluşur.

(2) Alt Birlik organlarının sekretarya işleri, Alt Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği personel tarafından yürütülür.

(3)  Alt Birlik organları üyelerine verilecek oturum ücretinde üst sınır, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin iki katından fazla olamaz.  Bu sınır içerisindeki miktara yönetim kurulu her yıl ocak ayındaki toplantısında karar verir. Ücret ödenecek oturum sayısı her ay için en fazla bir oturumdur.

Genel kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13- (1) Genel Kurul, Alt Birlik üyelerinden oluşur. Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a) Üyeleri arasından, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

b) Üyelik şartları, üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunda karar vermek.

c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek,

ç) Tohum yetiştiriciliği sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek,

d) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu raporlarını, bilanço, gelir gider tablolarını görüşmek ve ibra edilip edilmemesine karar vermek.

e) Üyeleri arasından, Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna temsilci seçmek,

f) Alt Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek,

g) Alt Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ğ) Bütçeyi görüşmek ve onaylamak. Yönetim kurulunca hazırlanan iş programı ve yıllık bütçe ile gündeme alınan diğer konulardaki teklifleri inceleyip karara bağlamak ve tatbiki hususunda yönetim kuruluna yetki vermek., Ayrıca yönetim kuruluna yıllık bütçe döneminin sonundan Genel Kurul tarihine kadar olan dönemi kapsayacak harcamalar için yetki vermek,

h) Tohum yetiştiriciliği sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.

ı) Tohum yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili etiket basılması, tesis, laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Tohum yetiştiriciliği sektörünün güncel konularını görüşmek,

j) Genel kurul toplantı kararlarının birer suretini Birliğe ve Bakanlığa göndermek,

Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı

MADDE 14(1) Genel Kurul, çoğunluk sağlanamadığı hallerde yapılacak ikinci toplantı da dahil, her yıl gerçekleştirilir. (Bu fıkra: Bakanlığın 17/08/2022 tarihli ve E-53231444-050.01.04-6658522 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir.)

(2) Genel kurul yılda bir defadan az olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Bakanlıktan genel kurul için temsilci talep edilir, ücreti ödenir.

(3) Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on beş gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle duyurulur.

(4) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da bu duyuruda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.   İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

(5) Genel kurul, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması, belirlenmiş olan ve toplantı duyurusu ile ilan edilen gündem üzerinden yapılır. Toplantı sürecinde toplantı gündeminde herhangi bir değişiklik yapılmaz, değişiklik önerileri işleme konulmaz.

(6) Alt Birlik, iki yıllık bir dönem için Birlik genel kurul toplantılarına katılmak üzere üyeleri arasından on asil ve on yedek temsilci seçer. Temsilcilerin Birlik Genel Kuruluna katılma masrafları Alt Birlik tarafından karşılanır. Ayrıca Birlik Hakem Kurulunda görev yapmak üzere üyeleri arasından, konu uzmanı iki asıl, iki yedek üye seçilir. Hakem kurulu asil üyeliğine seçilen temsilciler Birlik ve Alt Birlik organlarında görev alamazlar. Alt Birliğe üye olarak kabul edilen bütün üyeler Genel Kurula katılma hakkına sahiptirler.

(7) Genel Kurul, toplantı yeter sayısının sağlandığı anlaşıldıktan sonra, Yönetim Kurulu başkanı veya onun toplantıda hazır bulunmaması halinde diğer üyeler tarafından açılır. Daha sonra divan seçimine geçilir. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile Alt Birlik üyeleri arasından bir başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve bir oy toplayıcısı seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur. Genel Kurul Divanı’na Alt Birlik organlarında görev alan üyeler ile Alt Birlik çalışanları seçilemez. Gündem, Genel Kurul Divanı tarafından yönetilir. (Bu fıkra: Bakanlığın 24.08.2023 tarih ve E.53231444-050.01.04-10965869 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir.)

Yönetim kurulu;

MADDE 15(1) Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için genel kurul üyeleri arasından seçilen yedi asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, ilk toplantılarında yönetim kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçerler.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kuruluna başkanlık ve Alt Birliği temsil eder.

(3) Yönetim Kurulu Başkanı Alt Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sayman üye ile birlikte, diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak ta genel sekreterle birlikte sorumludur.

(4) Başkanın yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekâlet eder. Üst üste iki dönem başkanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere başkanın çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik halinde, kararı başkanın oyu belirler.

(5) Yönetim Kurulu kararları, sayfaları noterce tasdik edilmiş karar defterine sıra numarası ve tarihi ile yazılır veya yazılı metin şeklinde yapıştırılır. Yapıştırılan karar yazısı ile defterin kenarı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından toplantı yeri terk edilmeden imzalanır. Yönetim Kurulu üyeleri kararları imzalamaktan imtina edemezler. Ancak verilen karara, karşı görüşü olanlar veya çekimser kalanlar kararı imzalamak suretiyle karşı oy veya çekinme sebeplerini, kararın altına veya ek olarak yazılı bildirir.

(6) Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb. mazeretleri olmadan üst üste üç (3) kez, yıl içerisinde beş (5) kez toplantıya katılmayan veya katılmayacağını bildiren Yönetim Kurulu üyesi, kendiliğinden çekilmiş sayılır. Bu üyenin yerine sıradaki yedek üye, Yönetim Kurulunca davet edilir.

(7) Yönetim Kurulu toplantı daveti, Başkanın talimatı ile Yönetim Kurulu üyelerine Genel Sekreter tarafından, yazılı ya da elektronik ortamda yapılır. (Bu fıkra: Bakanlığın 24.08.2023 tarih ve E.53231444-050.01.04-10965869 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir.)

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 16- (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

b) Alt Birliğin dönem bilançosunu, gelir gider tablosunu, faaliyet raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak,

c) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

ç) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,

d) Üyelerin tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri eğitim işlerini düzenlemek,

e) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak,

f) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı halinde disiplin kurulunu göreve çağırmak,

g) Genel kurulca verilen yetkiye istinaden Alt Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak ve satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek,

ğ) Alt Birlik personelinin işe alınmaları ve görevlerine son verme konusunda alt birlik personel yönetmeliği kapsamında karar vermek,

h) Tarım sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,

ı) Tüzüğün altıncı maddesinin (f) ve (g) bendinde verilen yetki çerçevesinde işlemleri yürütmek,

i) Genel Kurulca ve bu Tüzükte verilen diğer görevleri yapmaktır.

Denetim kurulunun toplanma usul ve esasları ile görev ve yetkileri

MADDE 17(1) Denetim Kurulunun toplanma usul ve esasları

a) Denetim Kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık bir dönem için Alt Birlik üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler.

b) Denetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını üye sayısının salt çoğunluğuyla alır. Yapılan işleri denetlemek üzere, işlerin yoğunluğu da dikkate alınarak yılda iki defadan az olmamak üzere denetim yapar.

c) Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb mazeretleri olmadan üst üste üç (3) toplantıya ve/veya denetime katılmayan veya katılmayacağını bildiren Kurul üyesi kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.

ç) Denetim plan ya da programı, Denetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır ve üyelere toplantıdan en geç bir hafta önce bildirilir.

d) Denetimi yapılacak konular, Genel Sekretere bildirilir ve hazırlık yapması istenir. Denetim ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Sekreter tarafından denetim süresince Denetim kuruluna verilir.

(2) Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a) Birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek,

b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on beş gün içinde yönetim kuruluna sunmak,

c) Denetim yılı sonuçlarını bir rapor hâlinde genel kurula sunmak,

ç) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

d) Denetimlerde yasalarda öngörülen ve tüzükte belirtilen defterlerin tümü, mevzuata uygunluğu açısından denetlenir. Defterlerin bütçe fasıllarına ve muhasebe usullerine uygunluğu, personel çalışma esasları incelenir.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararların ve bu kararlara ilişkin uygulamaların Kanun, Tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.

Disiplin kurulu

MADDE 18– (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca iki yıllık bir dönem için alt Birlik üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında gizli oyla kendi aralarında bir başkan ve bir de raportör seçerler. Disiplin Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb. mazeretleri olmadan üst üste üç (3) disiplin kurulu toplantısına katılmayan veya katılmayacağını bildiren Kurul üyesi kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.

(2) Disiplin Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek,

b) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Disiplin Kurulu toplantıları ve disiplinle ilgili usul ve esaslar

(3) Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Disiplin Kurulu, Alt Birlik üyeleri, Alt birlik organları üyeleri ile ilgili olarak gereğinde inceleme yapar.

b) Disiplin Kurulunca incelenecek konular, Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak genel sekretere bildirilir, inceleme ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Sekreter tarafından hazırlanır.

c) Yaptıkları incelemeler sonucunda düzenleyeceği raporu 15 gün içerisinde Yönetim Kuruluna verir.

ç) Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse raporu düzenleyen üyeyi veya başka üyeleri eksikliği tamamlattırmak üzere görevlendirebilir.

d) Yönetim Kurulu tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilen ve ceza tayini istemiyle Disiplin Kuruluna gönderilen kovuşturma konusu eylemlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer özel kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirir eylemlerden olması halinde; Yönetim Kurulu, konusuna göre ilgili merciler nezdinde suç duyurusunda bulunur.

e) Yönetim Kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, şikâyet veya istem konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplantısında ihbar, şikâyet veya istem konusunu incelemek zorundadır.

Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar 

(4) Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar aşağıdaki şekildedir.

a) Uyarma: Tohumculukla ilgili faaliyetlerin veya görevi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak kanun, tüzük, genel kurul kararları, Alt Birlik tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına uyması gerektiği halde ihmalen uymamış olanlara söz konusu yükümlülüğünün hatırlatılmasıdır.

b) Kınama: Daha önce Disiplin Kurulunca “uyarı” cezası ile cezalandırıldığı halde ihlal teşkil eden tutumunda ısrar edenlere verilen cezadır.

c) Kınama ve İlan Etme: Alt Birlik Disiplin Kurulunca daha önce “kınama” cezası ile cezalandırıldığı halde ihlal teşkil eden önceki tutumunda ısrar edenlere verilen cezadır. Verilen ceza Alt Birlik üyelerine ve umuma ilan edilir.

ç) Disiplin Kurulu yukarıdaki cezalar dışında, tespit edilen olayın Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirdiğini düşünmesi halinde bunu Yönetim Kuruluna vereceği raporunda yazar.

Alt Birlik organları Seçimlerine katılma ve Seçilebilme nitelikleri

MADDE 19– (1) Alt Birlik organları seçimlerine katılabilmek için;

Alt Birliğe kayıtlı, on sekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, aşağıdaki şartları taşımaları halinde Alt Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.

  1. Kesintisiz olarak en az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak,
  2. Genel Kurulun ait olduğu yıl ve bir önceki üyeliği dondurulmuş olmamak,
  3. Son iki yıl kesintisiz olarak üyeliği devam ediyor olmak,

(2) Alt Birlik organlarına seçilebilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az son iki yıl Alt Birliğe kayıtlı olmak.

c) Seçim tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş olmak,

ç)  Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

e) Okur, yazar olmak, şartları aranır.

f) Vergi Muafiyeti olanlar hariç Ticarî, ziraî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

g) Son iki yıl kesintisiz olarak üyeliği devam ediyor olmak,

(3) Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, Alt Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin Birlik ve Alt Birlikteki görevleri sona erer.

(4) Alt Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen temsile yetkili kişi olması ve bu kişilerin, tüzel kişiliği temsile, ahzu-kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

(5) Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde, üyeliği ile Alt Birlikte seçilmiş olduğu Alt Birlik organlarındaki görevi sona erer.

Alt Birlik organlarının seçim esasları:

MADDE 20– (1) Alt Birlik organlarının seçimleri, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

(2) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz-on yedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim il seçim kurulunca belirlenir.

(3) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli ilçe seçim kurulu binası ile ilgili Alt Birliğin ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili Alt Birliğe gönderilir.

(4) Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

(5) Dört yüz kişiden fazla üyesi bulunması halinde Alt Birlikte her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.

(6) Genel kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ için ayrı listeler hâlinde genel kurul başkanlık divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan veya işaret konulmaz. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Alt Birlik veya resmî kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında sandık seçim kurulu başkanı tarafından verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isimlerin karşısına seçilecek organın asıl üyeleri kadarı işaretlenip ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan pusulalar geçersiz sayılır.

(7) Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere diğerleri de aldıkları oy sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik hâlinde kura çekilir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

(8) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve Alt birliğe bildirir. Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek alt birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere göre yürütülür.

(9) Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri Alt Birlik bütçesinden karşılanır. Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliğin Gelir ve Giderleri, Harcama ve Ödeme Usul ve Esasları

Alt Birliğin gelirleri

MADDE 21- (1) Alt Birliğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

b) Üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde bir oranında kesilecek Komisyon, bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilerek, Alt birliğe izleyen yıl ödenir.

c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri,

ç) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,

d) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri,

e) Alt Birlik yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri,

f) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayıncılık gelirleri

g) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirlerdir.

(2) Genel kurulun belirlediği süreler içinde ödenmeyen aidatlar katılım payları ve diğer gelirler Alt birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir. Aidat ve diğer ödemeler ile ilgili icra takibi yapılması halinde, alacağın 5 (beş) yıl içinde tahsil edilememesi, tahsil edilemeyeceğinin icra müdürlüğünden alınacak aciz vesikası veya yasa gereği geçici aciz vesikası hükmünde bulunan haczi kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı düzenlenmesi durumunda, tahsili mümkün olmayan alacak için alt birlik bütçesinden daha fazla harcama yapılmamasını teminen, dosyanın takipten kaldırılması veya alacağın silinmesine Genel kurul karar verir.

Alt Birliğin giderleri

MADDE 22– (1) Alt Birliğin giderleri, Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderlerdir.

Gelir ve giderlerle ilgili usul

 MADDE 23– (1) Alt Birliğin gelirleri alındı makbuzu veya banka yoluyla ile toplanır. Alındı makbuzu, tahsilat ile görevlendirilmiş personel tarafından yapılan tahsilatlar için kullanılır. Bankadaki hesaplara yatırılan paralar karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar alındı makbuzu hükmündedir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı;  Alt Birlik malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından yönetim kurulu başkanı sayman üye ile birlikte sorumlu olup, gerektiğinde başkan, başkan yardımcısı ve sayman üyenin herhangi ikisinin imzasıyla birlikte harcama yapılabilir.

Alt Birlik varlıklarının değerlendirilmesi ve giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar bir mali işler Yönetmeliği ile belirlenir.

(3) Alt Birliğin bankalardaki hesabından para çekmek için yönetim kurulu başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sayman üyeden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

MADDE 24- Alt Birlik Gelirlerinin harcanmasına ilişkin usul ve esaslar, Görevlendirme usul ve esasları, Görevlendirmelerde organ üyeleri ve personele yapılacak ödemeler, Alt Birlik Kadroları-Genel Sekreteri-Personeli ile göreve alınma ve görevden çıkarılmaya ilişkin hususlar çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 25- (1) Alt Birliğin Tohumculuk Kanunu ve bu Tüzükte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli örgüt yapısını ve personelini gösteren organizasyon şeması, Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Alt Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Bu Tüzükte yer almayan hususlar, Kanun ve Tüzük hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan yönetmeliklere göre belirlenir.

Bilgi ve belge temini

MADDE 26- (1) Tohumculuk Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında yürütülecek faaliyetler için Birlik tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler alt birlikler, alt birlikler tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler de Birlik tarafından sağlanır.

Cezai hükümler

MADDE 27- (1) Alt Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

Tüzük değişikliği

 MADDE 28- (1) Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan delegelerin en az onda birinin yazılı isteğinin gündeme alınması kararı sonucunda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verebilmek için hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oyu gerekir.

(2) Genel kurul kararı ile onaylanan tüzük değişiklikleri, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer.

   Fesih

MADDE 29- (1) Alt birlik genel kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip tüm üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlinde ikinci toplantıda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye sayısının iki katından az olmamak üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir.

(2) Fesih durumu halinde; tasfiye sürecinin tasfiye kurulu tarafından yürütüleceği ve bu süreç sonunda kalan para, mal ve hakların Birliğe devredileceği belirtilerek, bu kararın bir sureti Bakanlığa ve Birliğe gönderilir.

(3) Fesih işleminde Alt Birliğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Alt Birlik adında “tasfiye halinde Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği” ibaresi kullanılır.

(4) Tasfiye Kurulu, önce Alt Birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Alt Birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen Alt Birlik alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Alt Birliğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Birliğe devredilir.

(5) Tasfiye halindeki Alt Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde Bakanlığa ve Birliğe bildirilmesi ve bu yazıya, tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(6) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Bakanlıkça haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır.

(7) Tasfiye halindeki Alt Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, Yönetim Kurulunun alacağı kararla bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 30- (1) Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, 18.10.2010 tarih ve 5498 sayılı bakanlık onay yazısı ile yürürlüğe giren Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Tüzüğü ve 16.08.2009 tarihinde yapılan 2. Olağan genel kurulda kabul edilen Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Tüzük, Alt Birlik Genel Kurulu kararı ve Bakanlığın 27/06/2016 tarih ve 13909 sayılı onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Tüzük hükümlerini Alt Birlik Yönetim Kurulu yürütür.

28 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 24. Maddesi Birinci Fıkrasının (b) bendinde yer alan “binde üç” ibaresi “binde bir” şeklinde değiştirilmiştir. Buna ilişkin olarak Alt Birliğimizin 20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul (Mali) toplantısında; Alt Birliğimiz Tüzüğü, Alt Birliğimiz Mali ve İdari İşler Yönetmeliği EK-1 Alt Birlik Bütçesinin Bölüm ve Maddeleri 1. Gelir Bütçesi metinlerindeki “binde üç” ibaresi “binde bir” şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bakanlığımızın 06.05.2019 tarihli ve E-1414600 sayılı yazıları ile onay verilmiştir.
30 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. Olağan Genel Kurul (Mali) toplantısında; Alt Birliğimiz Tüzüğü, Madde 14– (1) metinlerindeki her yılın ilk altı ayında ibaresi “her yıl” şeklinde değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Bu fıkra: Bakanlığın 17/08/2022 tarihli ve E-53231444-050.01.04-6658522 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir
12 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurul toplantısında; Alt Birliğimiz Tüzüğü, Madde 4– (1) metinlerindeki b); ğ); i); bentlerinin değiştirilmesi, Madde 14- (7) ve Madde 15- (7) fıkrasının eklenmesi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Bu fıkralar ve bentler; Bakanlığın 24.08.2023 tarih ve E.53231444-050.01.04-10965869 sayılı onay yazısı ile değiştirilmiştir