Hakkımızda

Hakkımızda


Hakkımızda

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB), 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’na göre kurulmuştur. 2008 yılı Haziran ayında Kanuna göre kuruluşunu tamamlayan TYAB, Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını 01.06.2008 tarihinde yapmış ve Ümit BAYSAL’ı Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçmiştir. Geçici Yönetim Kurulu 1. Genel Kurula kadar görevini yürütmüştür.

1. Genel Kurul 30-31.08.2008 tarihlerinde yapılmış, Alt Birlik Organları oluşturulmuş ve resmen faaliyete başlamıştır. 1. Genel Kurulda 5 Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. İlk Yönetim Kurulu üyelerimiz: Ümit BAYSAL, İsmail AKBULUT, İsmail YURTAN, Turan SERTTAŞ ve Ferudun EROL’dur. İlk YK Başkanlığını Ümit BAYSAL yürütmüştür. 2008 yılından sonra takip eden yıl Mali Genel Kurul, İkinci yıl seçimli Genel Kurul yapılmak suretiyle 2019 yılında 12. Mali Genel Kurulumuz gerçekleşmiştir.
Seçimli olan 11. Genel Kurulumuz 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Bu Genel Kurulda; Mehmet TAKIMCI, Hacı Ömer GÜLER, Miktat OLGUN, Mehmet Nihat DOLAŞ. Mehmet TURAÇ, Nuri TAŞKIRANOĞULLARI ve Alaettin DOĞAN olmak üzere 7 Yönetim Kurulu üyesi seçilmişlerdir. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet TAKIMCI, Başkan Yardımcılığına Hacı Ömer GÜLER ve Saymanlığa Miktat OLGUN seçilmişlerdir. 13.08.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Hacı Ömer GÜLER, Başkan Yardımcılığına Mehmet TAKIMCI ve Saymanlığa da Miktat OLGUN seçilmişlerdir. Bu yönetim halen görevine devam etmektedir. 2020 yılında seçimli 13. Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.


Üyelik Hareketleri

Üyelerimizin büyük çoğunluğu sırasıyla Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ülke genelinde 62 ilimizde üyemiz bulunmakta, 10 ilimizde ise üyelerimizin sayısı bin kişinin üzerindedir. • 2008 yılında 61, 2009 yılında 696, 2010 yılında 1255, 2011 yılında 896, 2012 yılında 823, 2013 yılında ise 11141 yeni üye kaydı yapılmış ve 2013 yılı sonu itibariyle üye sayımız 14872’ye ulaşmıştır.
• 2014 yılında 5389, 2015 yılında 4739, 2016 yılında 3636, 2017 yılında 5424 üye kaydı 2018 yılında 4977 üye kaydı yapılmış, aktif üye sayısı 14170 kişi olmuş ve üye sayımız 39037 üyeye ulaşmıştır.
• 2019 yılında 4827 üye kaydı yapılmış, aktif üye sayısı 15018 kişi olmuş ve üye sayımız 44045 üyeye ulaşmıştır.
• 2023 yılının ilk Ocak ayında Yaklaşık 62.000 kayıtlı üyeye ulaşan Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) sorumluluklarının bilinciyle sertifikalı tohum yetiştiricilerinin güçlü sesi olamaya devam edecektir. Kanun ve yönetmeliklerde zorunlu olan üyelikle ilgili; uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde, mevzuat değişikliklerinde ve destekleme politikalarında üyelerimizin menfaatlerini savunmak üzere Bakanlık nezdinde gerekli çalışmaları sürdürmektedir.


Görevimiz

Üyelerinin teknik ve teknolojik gelişmelerine destek sağlamak, her koşulda üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmak, Milli ve Yerli tohumculuk sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır.


MİSYON

TYAB Tüzüğünde amacımız; “Tohum ve patates tohumluğu yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak,” olarak ifade edilmiştir.

VİZYON

Bu amaçlarımız doğrultusunda kalite öncelikli, yenilikçi, etkin ve sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, üyelerimiz arasında dayanışmanın sağlanması, üyelerimizin uluslararası alanda tanıtım ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmasıdır.


1. AMAÇ VE KAPSAM

Çalışmalarımızda yol gösterici olması ve davranış standartlarımızı oluşturması amacıyla etik kurallarımızın belirlenmesine ihtiyaç vardır. Amaç, Birlik organlarına seçilmiş üyelerin, TÜRKTOB’u temsil edenlerin ve üyelerin görevlerini herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyacakları etik davranış kurallarını belirlemek, uygulanmasında yardımcı olmak ve olası çıkar çatışmalarını önüne geçerek  toplumda sektör ile ilgili olumsuz izlenim oluşmasını önlemektir.

2. TÜRKTOB ETİK KURALLARI

TÜRKTOB etik kuralları, Birlik organlarına seçilmiş üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenleri , üyeleri ve üyelerin kayıtlı üyelerini  kapsar.   TÜRKTOB organ üyeleri, TÜRKTOB’u temsil edenler ve üyeler  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

2.1. Dürüstlük ve Tarafsızlık

Her kişi ve kurum yaptığı işte dürüst ve tarafsız davranmayı ilke edinmiştir.

2.2. Karşılıklı Saygı ve Güven

İlişkiler, karşılıklı saygı ve güven esasına dayalıdır.

2.3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı

Tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı esastır.

2.4. Kaynakların Doğru Kullanımı

Her türlü malzeme sadece iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

2.5. Çıkar Çatışmaları

Karşılıklı olarak çıkar çatışmalarına girmeden görev yapmak esas ilkedir. Herkes kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi / kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat konusunda dikkatli davranmalıdır.  

2.6. Sorumluluk

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilmelidir.  

2.7. Fırsat Eşitliği

Her türlü faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.       

2.8. Pozitif Yaklaşım

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.   

2.9. Gizlilik

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.  

2.10. Misyon ve Değerlere Bağlılık

Her türlü hizmet ve çalışmalarda Birlik değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

3. TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERENLERİN UYMALARI GEREKEN MESLEKİ ETİK KURALLAR

Birlik organ üyeleri, Birlikleri temsil edenler ve üyeler  için yukarıda zikredilen etik kurallar geçerlidir. İlaveten TYAB için;  

3.1.Üyeler; Birlik, Alt birlik ve kendi ile ilgili konular da yanlış beyanda bulunamaz.

3.2.Üyeler; Birlik olma bilinci içinde Alt Birlik çalışmalarına katkı sağlarlar.

3.3.Üyeler; Alt Birlik, Birlik ve Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, doğru ve tam olarak sunarlar.

3.4.Üyeler adına yetiştiricilik yaptığı üreticiden başka hiçbir kimseye Tarla muayenesini geçmiş tohumluk mahsulü satamazlar.

3.5.Tohumluk yetiştirmek amacı için Çiftçi kayıt sistemindeki anlaştığı parselin dışında başka bir parsele aldığı sertifikalı tohumluğu ekmezler.

3.6.Üzerine düşen Ekim, Bakım, Tarla temizliği, Hasat vb. işlemleri aksatmadan yaparlar.

3.7.Ülke tarımına katkıda bulunmak için köylerinde yeni çeşit ve teknikleri çiftçilere göstererek önder olurlar.

3.8.Üyeler yukarıda yazılan hususlara uymak suretiyle Alt Birliğin bütünlüğünü ve onurunu korurlar.

4. YAPTIRIMLAR

Kişiler ve kurumlar herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemleri alır, etkili olamadığı durumlarda konuyu ilgili birliklere yazılı olarak bildirir. Bu bildirimler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurullarının görüşüne sunulur. Yönetim Kurulları uygun görürse konuyu Disiplin Kurulu’na havale eder. Yönetim Kurullarınca içeriği etik konusu olarak değerlendirilmeyen bildirimler için Genel Sekreterce kişiye geri bildirimde bulunulur. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.